Jeżeli ktoś jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę, która wynikła z powodu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego itp. jest zobowiązany do złożenia do ubezpieczyciela stosownych dokumentów. Gromadzenie kart zdrowia, oświadczeń, trzeba rozpocząć od odwiedzenia placówek medycznych, policji, prokuratury, czyli wszędzie tam, gdzie są one przechowywane. Wiele podstawowych dokumentów każdy poszkodowany ma w domu i powinien zadbać o ich ochronę przed zagubieniem czy zniszczeniem.

Dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania za szkodę – wypadek komunikacyjny

   Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego, osoba poszkodowana już na miejscu zdarzenia powinna zadbać o wypełnienie dokumentów, które posłużą do wystąpienia o odszkodowanie za szkodę. Jeżeli stan jej zdrowia na to nie pozwala, to w późniejszym czasie może takie dokumenty otrzymać w odpowiednich instytucjach. Sprawca wypadku ma obowiązek przygotowania oświadczenia o sprawstwie wraz z przebiegiem zdarzenia, dokument musi zawierać dane osobowe obu stron, datę, podpisy. Oświadczenie jest przyznaniem się do winy, musi zawierać także numer polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli na miejsce przybywa policja, sporządzany jest raport, który ubezpieczyciel pobiera z policji.

  Ważne w dochodzeniu odszkodowania nie tylko od ubezpieczyciela OC, AC, ale również od samego sprawcy jest ustalenie świadków zdarzenia wraz z ich danymi osobowymi, co może być przydatne na dalszym postępowaniu sprawy odszkodowawczej. Zdjęcia z miejsca wypadku stanowią również dokument, który pokazuje pozostawione ślady. Czasami niezbędne są dokumenty z prokuratury takie jak: odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów sprawcy, akt oskarżenia, opinie biegłych. Ponadto odpis postanowienia o umorzeniu postępowania, gdy sprawca wypadku poniósł śmierć. Z sądu można otrzymać wyrok, który zapadł w sprawie karnej.

Dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy

  W przypadku uczestnictwa w wypadku przy pracy, w którym pracownik odniósł szkodę i chce dochodzić odszkodowania powinien również zgromadzić odpowiednie dokumenty. Należą do nich: protokół z miejsca ustalenia okoliczności wypadku przy pracy, karta wypadku w pracy. Poszkodowany ma obowiązek sporządzenia oświadczenia o wypadku, w którym muszą być zawarte takie informacje jak: przebieg zdarzenia, dane osobowe świadków wypadku.

  Aby udowodnić zaistniałą szkodę i nabycie uprawnień do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, należy zgromadzić cały pakiet dokumentacji medycznej. Takie dokumenty są również potrzebne podczas ubiegania się o odszkodowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby i wykazania pogorszenia swojej sytuacji życiowej. Osoba poszkodowana jest uprawniona do żądania dokumentacji medycznej i opinii lekarskiej.

Niezbędne dokumenty, które dadzą uprawnienie do odszkodowania za szkodę na zdrowiu:

 • Karta informacyjna z pogotowia oraz szpitala
 • Cała historia choroby ze wszystkich placówek medycznych, w których odbywało się leczenie po wypadku.
 • Wyniki przeprowadzonych badań
 • Sporządzone opinie i zaświadczenia lekarskie
 • Wydane skierowania na leczenie, badania, rehabilitację
 • Dokumenty medyczne zawierające opis odniesionych obrażeń np. oszpecenia, powstałe w skutek niesprawności takich jak: odleżyny, korzystanie z kul lub wózka inwalidzkiego itp.

Inne dokumenty, które mogą być ważne do uzyskania odszkodowania:

 • Orzeczenia lekarskie wskazujące procentowy uszczerbek na zdrowiu
 • Jeżeli doszło do urazów psychicznych, trzeba zgromadzić opinie lekarską potwierdzającą podjęte leczenie
 • Pisma otrzymane z urzędów takich jak: ZUS lub KRUS
 • Dokumenty przesłane towarzystwo ubezpieczeniowe

Dokumenty, które pozwolą ustalić wysokość odszkodowania:

 • Cała dokumentacja leczenia powypadkowego (rehabilitacja, zabiegi, kuracja)
 • Faktury wystawione przez ośrodki zdrowia, które dokumentują poniesione koszty leczenia, czyli pobyt w szpitalu, zabiegi medyczne, dojazdy do lekarza, leczenie operacyjne, konsultacje medyczne, zakup leków itp.  

Jeżeli wskutek wypadku, poszkodowany utracił samochód, odzież, komputer itp. może dochodzić odszkodowania, będzie jednak musiał przedstawić:

 • Oryginały faktury za zakup wszystkich wskazanych rzeczy, (jeżeli je posiada)
 • Odpowiednie oświadczenie, w którym będą wskazane: rozmiar uszkodzenia, data zakupu i wartość uszkodzonych przedmiotów, lub jeżeli rzeczy mogą zostać naprawione to, jaki to będzie koszt.

Rzeczy, przedmioty, które zostały uszkodzone w wypadku należy zachować, ponieważ będą one stanowiły przedmiot oględzin firmy ubezpieczeniowej albo sądu. Uszkodzonych przedmiotów nie należy wyrzucać, trzeba zachować je do czasu oględzin, jakich dokona przedstawiciel ubezpieczyciela bądź sądu. To większość dokumentów, które należy zgromadzić, aby dochodzić odszkodowania, w szczególnych przypadkach ubezpieczyciel lub sąd mogą żądać innych, które potwierdzą rodzaj i wielkość szkody.

Jeżeli te informacje okazały się za mało wystarczające możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawno-odszkodowawczej na stronie https://kancelariaomega.pl/.